Zapytanie ofertowe dotyczące zadania: „Renowacja witraża w zabytkowym kościele rzymskokatolickim parafialnym p.w. Św. Wojciecha w Ełku”

Zapytanie ofertowe dotyczące zadania:

Renowacja witraża w zabytkowym kościele rzymskokatolickim parafialnym p.w. Św. Wojciecha w Ełku

1. Informacje ogólne.

Parafia pw. Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika w Ełku ul. Kościuszki 16, 19-300 Ełk kieruje zapytanie ofertowe dla udzielenia zamówienia na renowację witraża w kościele pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Ełku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

2. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji związanych z renowacją konserwacją witraża w ramach zadania pn.:

„Renowacja witraża w zabytkowym kościele rzymskokatolickim p.w. Św. Wojciecha w Ełku” zgodnie z: programem prac konserwatorskich i restauratorskich stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz otrzymanymi zaleceniami stanowiącymi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

➢ Roboty obejmują w szczególności:

• Przedmiotem zamówienia jest renowacja witraża umiejscowionego nad głównym wejściem do zabytkowego kościoła katedralnego w Ełku i obejmuje nakłady konieczne określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Czynności, które są konieczne to:

1. Demontaż witraża oraz transport do pracowni konserwatorskiej; oczyszczenie i konserwacja stalowych ram; wykonanie przeszklenia ochronnego; czyszczenie pól witrażowych; wymiana zniszczonych profili ołowianych; uzupełnianie ubytków w szkle, sklejanie popękanych elementów oraz wymiana wtórników na nowe; złożenie witraża w całość w nowy ołów; przygotowanie oraz montaż ram i montaż pól witrażowych w ramach. Wymiana pękniętych elementów łączących płaszczyzny szklane witraża w celu uszczelnienia przestrzeni pomiędzy szybami wraz z oczyszczeniem elementów metalowych.

2. Prace renowacyjne w kościele pod witraż: czyszczenie cegieł oraz uzupełnianie i odświeżanie fug; montaż przeszklenia ochronnego w glifie okiennym w danym miejscu witraża oraz montaż witraża w nowych ramach samonośnych. Uzupełnienie ubytków zaprawy w rejonie otworu okiennego. Transport z pracowni oraz montaż poszczególnych kwater.

Budynek kościoła został wpisany do rejestru zabytków w 1987 r. (KL.WKZ534/567/d/87). Kościół został wzniesiony w latach 1894 – 1903 w stylu neogotyckim.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowym witrażu w XIX – wiecznym neogotyckim kościele pod wezwaniem św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, zgodnie z pismem nr 7247/2023 z dnia 29.08.2023r. z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie, Delegatura w Ełku.

Miejsca realizacji: działka oznaczona numerem ewidencyjnym 547/2, obręb Ełk, miejscowość Ełk, ul. Kościuszki 16.

➢ Wykonanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej przeprowadzonych prac.

Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej na własny koszt celem zdobycia wszelkich informacji, koniecznych do prawidłowej wyceny wartości robót.

Wizja lokalna możliwa jest po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania z Zamawiającym, którego reprezentuje Ksiądz Proboszcz Marek Bednarski kontakt: 604226028  Zamawiający informuje, iż nie odbycie wizji lokalnej przez Wykonawcę skutkować będzie odrzuceniem oferty. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Wykonawca udzieli min. 36 miesięcznej gwarancji na materiały i prace będące przedmiotem zamówienia liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru. Odbiór końcowy robót dokonany będzie przez przedstawiciela Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.

3.Termin i warunki realizacji zamówienia.

Termin realizacji/wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2024 r.

4. Wymagania stawiane Wykonawcom:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane (przez robotę budowlaną rozumie się wykonanie prac na podstawie jednej umowy), obejmujące swoim zakresem prace związane z rekonstrukcją i/lub renowacją i/lub konserwacją witraży o wartości minimum 20 000,00 zł brutto (w ramach jednej budowy) wraz z załączeniem dowodów potwierdzających należyte wykonanie prac.
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na zrealizowanie przedmiotu zamówienia.

5. Kryteria oceny ofert:  

Cena – 100%.

6. Opis sposobu obliczania ceny.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagę:

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował poniższymi kryteriami określonymi w sposób

jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawianych przez wykonawców.

a) Nazwa kryterium: cena brutto

Waga kryterium: 100 %

Opis sposobu obliczenia punktów:

 C = (C min/C bad) x 100 %

gdzie:

C min cena ofertowa brutto oferty najtańszej

C bad cena ofertowa brutto oferty badanej

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyżej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa do wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

7. Warunki płatności.

7.1. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego.

7.2. Faktura będzie płatna w ciągu 30 dni od dnia wpływu faktury do siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem punktu 7.1.

8. Opis sposobu przygotowania oferty.

8.1. Oferta musi być przygotowana w języku polskim.

8.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

8.3. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z wykazem robót budowlanych stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.

8.4. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane i pieczętowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

8.5. Oferta musi być podpisana przez upoważnionych(ego) przedstawiciel(i)a Wykonawcy.

9. Składanie ofert.

9.1. Termin składania ofert upływa dnia 27.05.2024 r. o godz. 10:00.

9.2. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z wykazem robót budowlanych stanowiący Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz referencjami należy wydrukować, wypełnić i podpisać, a dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót np. referencje należy potwierdzić za zgodność z oryginałem. Wskazane dokumenty należy dostarczyć do siedziby zamawiającego za pośrednictwem skanu dokumentów przesłanych na pocztę elektroniczną parafia@katedra.elk.pl , poczty, kuriera lub osobiście. Wszystkie dokumenty składane w niniejszym postępowaniu muszą zostać podpisane przez osoby do tego upoważnione.

9.3. Ofertę należy przesłać do 27.05.2024 r., godz. 10:00

9.4. Liczy się dzień i godzina wpływu oferty, a nie nadania oferty, czy też jej sporządzenia. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zmawiający nie wraca przesłanych ofert.

 Otwarcie nastąpi w Ełku ul. Kościuszki 16 dnia 27.05.2024 r. o godz. 11:00

10. Informacje dotyczące podpisania umowy.

Umowa zostanie podpisana niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.

Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia polisy OC na sumę gwarancyjną łącznie nie mniejszą niż wartość kontraktu najpóźniej w dniu podpisania umowy. Kopia polisy OC potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę stanowić będzie integralną część umowy.

11.Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia:

Komunikacja z zamawiającym odbywa się poprzez wiadomość mailową przesłaną na adres: parafia@katedra.elk.pl

12. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:

– https://bip.elk.warmia.mazury.pl/ (zakładka: inne ogłoszenia)

13. Inne postanowienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

✓ odwołania postępowania, unieważnienia go w każdym czasie bez podania przyczyny, ✓ zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

14. Informacje dodatkowe.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Wojciecha Biskupa i Męczennika, ul. Kościuszki 16, 19-300 Ełk,

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego;

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

▪ podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku nie podania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.;

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 ▪ posiada Pani/Pan: 8 − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

▪ nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

2. Załącznik nr 2 Program prac konserwatorskich i restauratorskich

3. Załącznik nr 3 – Przedmiar robót

4. Załącznik nr 4 – Zalecenia konserwatorskie

DOSTOSUJ WYŚWIETLANIE